Annette Arlander
ANNETTE ARLANDER
Harens år
Videoverk, Galleri Jangva
9.1 – 27.1.2013


Hur uppföra landskap, inte bara återge det? Kan man skapa en meningsfull relation till en enskild beståndsdel av landskapet? Hur kan man stå i relation till en levande varelse som man inte omedelbart känner igen som en like? En växt är svår att uppfatta som en partner att samverka med, trots att vi lever i ömsesidig växelverkan med just växterna, i fråga om syre- och koldioxidproduktion. Växterna är våra bundsförvanter, eftersom de genom fotosyntesen producerar ingredienserna till vår föda. Växterna är de verkliga skaparna av vår värld. Förhållandet mellan växter och djur, i detta all en buske och en människa, är på sätt och vis symbiotiskt. De flesta växter är orörliga, de finns på plats, tillhands för oss. En växt vet vad det innebär att vara plats-specifik. En särskild buske på ett bestämt ställe är en varelse med en urskiljbar individualitet, som man kan förhålla sig till och besöka.


Jag valde att bekanta mig med en enrisbuske i sydöstra delen av ön Stora Räntan som partner i ett projekt som förverkligades under harens år 2011: ”Harens år med ett enris”. Det var en underlig varelse jämförbar med haren i Arto Paasilinnas roman, som jag kunde söka en ny slags kontakt med i förhållande till min omgivning. Jag kom att besöka enrisbusken en gång i veckan och att stå ”hand i hand” med den iklädd en grön sjal. Jag inbjöd förbipasserande och kolleger att bevittna besöken och bloggade om projektet http://aa-katajankanssa.blogspot.com/ . Under mina resor mötte jag andra enrisbuskar att stifta bekantskap med. I Åbo skärgård och i södra Tavastland hittade jag ståtliga enrisbuskar och sedermera letade jag efter dem också på Irland, Sardinien och Ibiza. Jag har tillbringat tid med enrisbuskar även under år 2012. Håller jag kanske på att ”förenrisas”?

Harens år utgör en del av en serie på tolv årslånga projekt som jag videofilmat på ön Stora Räntan. Serien som jag inledde år 2002 baserar sig på den kinesiska kalendern med ett kretslopp på tolv år, där åren är namngivna efter särskilda djur. Arbeten videofilmade under råttans år (2008) visades på galleri Katarina i november 2009 och arbeten filmade under oxens år (2009) visades på galleri Muu i september 2010. Arbeten videofilmade under tigerns år (2010) var utställda på galleri Jangva i januari 2012. Varje år har jag sökt ett nytt perspektiv på landskapet, nya infallsvinklar till miljön och en ny slags relation mellan människokroppen och platsen. Mitt arbetssätt utnyttjar traditionerna inom performans-, video- och miljökonsten och rör sig i gränszonen mellan dem.